ពត៌មាននៃសៀវភៅ

Read More
ពត៌មាននៃសៀវភៅ

“Tiger on the mountain “សៀវភៅដ៏ល្បីល្បាញ មានបកប្រែជាភាសាខ្មែរហើយ !

“Tiger on the mountain” ត្រូវបាននិពន្ធឡើងដោយ ស្ហីរលី លីស អារ៉ូរ៉ា ( Shirley Lease Arora ) កើតនៅឆ្នាំ១៩៣០ នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសិក្សាបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាឆ្នាំ ១៩៦២។

Read more

Read More
ពត៌មាននៃសៀវភៅ

រឿងបែបឃាតកម្ម “បកស្បែកឧក្រិដ្ឋជន” របស់អ្នកនិពន្ធ លឹម សន្តិភាព បានចេញផ្សាយជាផ្លូវការហើយ !

រឿង “បកស្បែកឧក្រិដ្ឋជន”វគ្គឃាតកម្មក្នុងមន្ទីរពេទ្យ របស់អ្នកនិពន្ធ លឹម សន្តិភាព ជាសាច់រឿងបែបឃាតកម្ម ស្នេហាបែបកំប្លែង និងរន្ធត់បែបចិត្តសាស្ត្រ ។

Read more