បានបង្កើតបទពិសោធន៍ថ្មីក្នុងការទិញ

សៀវភៅទើបចេញថ្មី

ប្រភេទសៀវភៅ
សៀវភៅគ្រប់ប្រភេទ
 • សៀវភៅគ្រប់ប្រភេទ
 • សៀវភៅលក់ដាច់ប្រចាំខែ
 • សហគ្រិន
 • ចំណេះដឹងទូទៅ
 • ជីវប្រវត្តិ
 • ប្រវត្តិសាស្ត្រ និង នយោបាយ

លើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

$6.00

មានលុយ ដោយមានក្តីសុខ

$6.25

អាគមបរព្រៃ

$6.25

ស្នាមសាក់រូបខ្លា

$6.25

ជាអ្នកធ្វើការ

$11.00

កំពូលអ្នកមាននៅទីក្រុងបាប៊ីឡូន

$2.38

មិនចុះសម្រុុងនឹងជីវិត

$7.00

សេដ្ឋីមួយប៉ប្រិចភ្នែក

$2.50

មាគ៌ាមហាសេដ្ឋី

$3.13

កូនសោរអ្នកមាន

$6.25

ក្បួនដើម្បីក្លាយជាអ្នកមាន

$2.50

សំណួរដ៏សំខាន់ដែលអ្នកដឹកនាំគ្រប់រូបគួរសួរនិងឆ្លើយ

$5.50
ប្រភេទសៀវភៅ
បណ្តុះគំនិត និង ទស្សនៈ
 • បណ្តុះគំនិត និង ទស្សនៈ
 • លើកទឹកចិត្ត និង អភិវឌ្ឍន៍
 • យុវវ័យ និង ស្នេហា
 • ប្រលោមលោក
 • សម្រាប់កុមារ

លើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

$6.00

មានលុយ ដោយមានក្តីសុខ

$6.25

ជាអ្នកធ្វើការ

$11.00

កំពូលអ្នកមាននៅទីក្រុងបាប៊ីឡូន

$2.38

សេដ្ឋីមួយប៉ប្រិចភ្នែក

$2.50

មាគ៌ាមហាសេដ្ឋី

$3.13

កូនសោរអ្នកមាន

$6.25

ក្បួនដើម្បីក្លាយជាអ្នកមាន

$2.50

សំណួរដ៏សំខាន់ដែលអ្នកដឹកនាំគ្រប់រូបគួរសួរនិងឆ្លើយ

$5.50

អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងពេលមួយនាទី

$6.25

មជ្ឈិមបូព៌ា ភាគ១

$5.75

ហេតុអ្វីប្រទេសមួយខ្លាំង ប្រទេសមួយខ្សោយ?

$5.00

អត្ថបទពិសេសសម្រាប់អ្នកចង់អាន